Misió, visió i valors

MISIÓ

Oferim Llars d’Acollida Residencial de qualitat als nens, les nenes i els adolescents que per circumstàncies familiars es troben en situació de desprotecció, proporcionant-los una relació d’ajuda professional i un acompanyament educatiu – terapèutic, tant a ells com a les seves famílies, que faciliti un correcte desenvolupament i la inclusió social en condicions d’igualtat.

Gestionem programes i projectes que responen a l’objectiu d’ampliar la perspectiva de les persones per a que aconsegueixin comprendre la seva realitat, augmentar la seva creativitat, facilitar la identificació de noves posicions i opcions de solució, així com desenvolupar habilitats i recursos personals per aconseguir els seus objectius mitjançant l’acció planificada.

VISIÓ

Aspirem a ser:

 

 • Una Entitat de referència en el context de l’Atenció Residencial en l’àmbit de la intervenció amb nens, nenes, adolescents i famílies a les Illes Balears, en la qual l’Entitat Titular de Religioses Terciàries Trinitàries continuï en un procés de delegació a l’equip professional existent, protagonista i responsable per realitzar la missió de Llars el Temple, transmetent els seus valors i reforçant la seva identitat.

 

 • Una entitat dinàmica, líder en el desenvolupament d’un Sistema d’Intervenció innovador, capaç d’adaptar-se a una realitat canviant i respondre a les sol·licituds dels clients, atenent als nous reptes que se’ns plantegen o detectem.

VALORS DEL PROJECTE

 • Compromís i implicació.
 • Coresponsabilitat.
 • Cooperació.
 • Generositat.
 • Austeritat, el “ser” per davant del “tenir”.
 • Solidaritat.
 • Respecte – Diàleg.
 • Confiança.
 • Lleialtat.
 • Transparència.
 • Perseverança.
 • Creativitat – Innovació.